Mokinių išvyka į Alytaus miesto vandens valymo talpyklą

Bendri dokumentai

Dalyvaujant tarptautiniame eTwinning projekte „Life in Danger“(Italija Liceo Linguistico Statale “I. Alpi” di Cesena ir #Anthousa of Attica gymnasium Graikija)

pirmų gimnazinių klasių mokiniai penktadienį apsilankė UAB ,,Dzūkijos vandenys‘‘ Alytaus miesto vandens valymo talpykloje, kur valomos visos Alytaus miesto centralizuotai atitekančios komunalinės ir pramoninės nuotekos. Nuotekos valomos mechaniniu ir biologiniu būdu, išvalytos išleidžiamos į Nemuno upę. Nuotekų valykla dirba pagal Taršos leidime (nuotekoms ir susidariusioms atliekoms tvarkyti) nustatytus reikalavimus.

Išvykos tikslas -suteikti galimybių mokiniams būti socialiai ir pilietiškai aktyviems, turinčiais atsakingesnę ir patvaresnę aplinkos ir su klimato kaita susijusių problemų sprendimo viziją, didinti informuotumą apie klimato kaitą. Aplinkosaugos problemų sprendimas: nešvarios ir/ar užterštos upės. Atliekų perdirbimas, mažinimas teršalų kiekis nuotekose, vandens ir oro monitoringo metodai.

Mokiniai susipažino su parengtiniais, mechaniniais, biologiniais ir dumblo apdorojimo nuotekų valymo įrenginiais. Įrenginių paskirtis – susidarantį dumblą apdoroti anaerobiniu būdu ir perdirbtą išdžiovinti, gaunant galutinį 90 % pagal sausas medžiagas dumblą, kuris gali būti panaudojamas kaip trąša arba deginamas kieto kuro katiluose. Anaerobinio (pūdymo) proceso metu gautos dujos panaudojamos elektros ir šiluminės energijos gamybai kogeneratoriuje. Trūkstamas šiluminės energijos kiekis gaunamas deginant gamtines dujas iš miesto tinklo. Pagaminta elektros energija naudojama nuotekų valyklos vidaus reikmėms tenkinti. Pūdytuvuose pagamintos biodujos požemine linija tiekiamos į biodujų saugyklą. Prieš patekdamos į kogeneratorių, dujos valomos aktyvinta anglimi nuo sieros vandenilio iki kogeneratoriui leistinų normų. Avariniam biodujų deginimo atvejui suprojektuota biodujų deginimo žvakė. Pagamintos biodujos sudeginamos kogeneratoriuje, kuriame gaminama tiek šilumos, tiek elektros energija. Kogeneratoriaus elektrinis galingumas 400 kW. Visa pagaminta energija suvartojama įmonėje. Avarijos atveju sustojus kogeneratoriui arba jo remonto metu pagamintos biodujos deginamos biodujų deginimo žvakėje.

Paviršinės (lietaus) nuotekos nuo dumblo apdorojimo įrenginių teritorijos paviršiaus surenkamos, valomos naftos ir smėlio gaudyklėje ir paviršinių nuotekų išleistuvu išleidžiamos į Nemuno upę.

Mokiniai skatinami kurti ir plėtoti inovatyvius švietimo rezultatus apie galimybę mokyti ir mokytis kitaip, globalesnio mąstymo link, organizaciniu, vietos, regioniniu, nacionaliniu ar Europos lygiu, keistis praktika, metodais, dalytis idėjomis su kitų šalių mokiniais.

Fizikos mokytoja metodininkė Irena Ribinskienė.