Alytaus Jotvingių gimnazija žengia pirmyn: nuo STEAM link Fenomenu grįsto ugdymo kartu su ERASMUS+!

Bendri dokumentai

2020 m. nacionalinė agentūra – Švietimo mainų paramos fondas – skyrė dotaciją Alytaus Jotvingių gimnazijos projektui „STEAM ugdymo populiarinimas ir įtraukimas, kuriant inovacijų kultūrą mokykloje“ pagal Erasmus + programą KA101 „Asmenų mobilumas mokymosi tikslais“. Tais pačiais metais Ispanijos nacionalinė agentūra Servicio Español Para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) patvirtino Erasmus+ KA229 strateginių mokyklų partnerysčių projektą „Code Your Future“ („Programuokite Savo Ateitį“), kuriame gimnazija dalyvauja kaip mokykla partnerė. O šiais metais Jotvingių bendruomenė priima naują iššūkį – diegti Fenomenu grįsto ugdymo strategiją, ir pradeda mokytis Erasmus + KA120 akreditacijos projekte „Fenomenu grįsto ugdymo strategiją, ir pradeda mokytis Erasmus + KA120 akreditacijos projekte „Fenomenu grįsto ugdymo diegimas gimnazijoje“ 2021-2027 m. Šio unikalaus ugdymo idėją bendruomenei pasiūlė gimnazijos direktorius Donatas Vasiliauskas, 2019 m. dalyvavęs Alytaus miesto pedagogų mokymuose Suomijoje.
Alytaus Jotvingių gimnazija siekia kurti inovatyvią mokyklą, kurioje dirbtų kompetentingi aukšto profilio mokytojai, šiuolaikiškai ugdantys jaunimą sparčiai besikeičiančiame pasaulyje. Gimnazija viena pirmųjų Alytaus apskrityje pradėjo planuoti ir įgyvendinti į STEAM orientuotą ugdymą, kuris tapo vienu iš gimnazijos strateginių tikslų, modernizuojant STEAM aplinką, keliant STEAM mokytojų kvalifikaciją ir tobulinant ugdymo metodus bei formas. Šis strateginis kontekstas atitinka Alytaus miesto savivaldybės švietimo programos, LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Švietimo mainų paramos fondo ir EUROSCHOOLNET prioritetus STEAM ugdymo srityje. Visa bendruomenė siekia žengti koja kojon su šiuolaikinėmis europinėmis ugdymo tendencijomis.
Pirmojo projekto komanda dalyvaus kvalifikacijos tobulinimo kursuose Italijoje, Ispanijoje, Kroatijoje, Islandijoje, Graikijoje, Estijoje ir Čekijoje, o darbo stebėjimo veiklos ir mokymo vizitas bus vykdomi Portugalijos ir Kroatijos mokyklose. Darnoje su gimnazijos strateginiais poreikiais, dalyviai sieks, kad mobilumų veiklose užsienyje įgytos žinios, patirtis bei dalykinės, bendrosios, STEAM ir kalbinės kompetencijos taptų tikslinga pridėtine verte.
Antrajame projekte Alytaus Jotvingių gimnazija kartu su partneriais iš Ispanijos, Estijos, Turkijos ir Belgijos mokyklų parengė projektą ,,Code Your Future“, skirtą programavimo veiklų skatinimui. Pagrindiniai projekto tikslai yra: skaitmeninio raštingumo, inovacijų, bendradarbiavimo ir kūrybiškumo vystymas, mokytojams – puiki galimybė patobulinti profesines kompetencijas, mokiniams – galimybė įgyti naujų žinių, kompetencijų, kurios paskatins labiau domėtis mokslu, technologijomis, matematika ir grafikos dizainu. Mokinių ir mokytojų komanda dalyvaus mokyklų mainuose.
Trečiasis projektas – kertinė dabarties ir ateities jungtis! Fenomenu grįsto mokymo(si) ašis – mokinių įsitraukimas, tiriant reiškinius, susijusius su realiu gyvenimu. Metodo tikslas yra išplėsti mokinių patirtį, stiprinant jų motyvaciją. Fenomenu grįsto ugdymo metu yra suteikiama galimybė mokiniams naudoti įvairius ugdymo metodus, įrankius, kompiuterines programas ir priimti skaitmeninius sprendimus. Projekto dalyviai – mokiniai ir mokytojai – semsis patirties iš Suomijos ir kitų Skandinavijos mokyklų.
Projektai padės įgyvendinti pagrindinį tikslą – gerinti mokinių pasiekimus ir individualią pažangą per XXI a. kompetencijų ugdymą bei padės mokiniams rasti juos dominančias ir motyvuojančias sritis. Gimnazijos tarptautiškumo aktyvinimas yra labai reikalingas šiuolaikinės gimnazijos mokiniams ir mokytojams. Šių projektų dalyviai gaus gerą startą pradžiai, o įgytas kompetencijas ir žinias tiesiogiai pritaikys ugdyme ir realiame gyvenime tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu. Ilgalaikis suminis projektų rezultatas – aiškus, inovatyvus ir įtraukus STEAM ir Fenomenu grįsto ugdymo strategijos įgyvendinimas gimnazijoje.
Alytaus Jotvingių gimnazija atidaro naują dienoraštį ateičiai ir deda pagrindą švietimo lyderystei Lietuvoje ir Europoje!
Projektų veiklos finansuojamos Europos Sąjungos lėšomis.